RESEARCH OF INFLUENCE OF MECHANISMS OF DISCRETE-PULSE INPUT OF ENERGY ON A PH-VALUE OF WATER


  • A.A. Dolinsky Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, vul. Zhelyabova, 2a, Kyiv, 03680, Ukraine
  • J.O. Shurchkova Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, vul. Zhelyabova, 2a, Kyiv, 03680, Ukraine
  • I.O. Dubovkina Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, vul. Zhelyabova, 2a, Kyiv, 03680, Ukraine
  • A.V. Konyk Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, vul. Zhelyabova, 2a, Kyiv, 03680, Ukraine
Keywords: discrete-pulse input of energy, dep ressurization, adiabatic boiling up, high-frequency hydrody-namic vibrations, water, water systems

Abstract

Researches of activating of the water systems the method of DPIE are presented in the article. Results over of experimental researches of influence of mechanisms of DPIE are brought: instantaneous depressurization (vacuu- mizing), adiabatic boiling up and high-frequency hydrodynamic vibrations on the ph-value of different types of water. The degree of increase of ph-value and its stability throughout time is set.

References

1. Moskva V.V. Hydrogen bond in organic chemistry / the Sorosovskyy educational magazine – 1999. – № 2. – Р. 58 – 64 (Rus.)

2. Dubovkina I.O. Research of properties of the water systems at treatment a method discretely-impulsive introduction of energy and prospect of their use / Dubovkina I.O, Shurchkova Yu.O. Tretya naukovo-praktychna konferentsiya z mizhnarodnoyu uchastyu «Voda v kharchoviy promyslovosti»: Zbirnyk materialiv Tret'oyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. – Odesa: ONAKhT, 2012. – 116 р. (Rus.)

3. Vuks M.F., Shurupova L.V. Molecular physics and biophysics of the water systems / Zhurnal strukturnoy khymyy. – 1971. – 12, № 4. Р. 712 – 713, Р. 730 – 731 (Rus.)

4. Shurchkova Yu.A., Slanik A.V. Description of an experimental vacuum stand for research of processes of instantaneous depressurization in a volume and at the profluvium of liquid // Zbirnyk tez dopovidey VIII vseukrayins'koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi studentiv, aspirantiv i molodykh vchenykh. – Р. 16 – 17 (Rus.)

5. Yvanytskyy H.K., Shurchkova Yu.A., Tselen' B.Ya., Slanyk A.V. Reduction of power expenses at treatment of discretely-impulsive energy input // Zbornyk tezysov IV Mezhd. Nauch.-Praktych. konferentsyy «Sovremennyiye enerhosberyhayushchiye teplovyiye tekhnolohyy (sushka in termovlazhnostnaya obrabotka materyalov). SETT – 2011», – T. 1. – Р. 446 – 450 (Rus.)

6. Dolynskyy A.A., Shurchkova Yu.A., Slanyk A.V. Microstructure of dry remain of water at the different ways of her treatment // Prom. teplotekhnyka. – 2009. – T. 31, № 7. – Р. 86 – 89(Rus.)

7. Slanik A.V. Use of mechanisms of discre tepulse input of energy at treatment of water: dys. na zdobuttya nauk. stepenya kandydata tekhnichnykh nauk: 05.14.06 «Tekhnichna tep- lofizyka ta promyslova teploenerhetyka»/ A.V. Slanik. – Kyiv, 2010. – 190 р. (Rus.)

8. Dolynskyy A.A., Shurchkova Yu.A. Water is in the condition of treatment of DPIE // / Dopovidi NAN Ukrayiny – 2013. – № 8, – Р. 35 – 39 (Rus.)

Abstract views: 188
PDF Downloads: 167
Published
2015-02-20
How to Cite
Dolinsky, A., Shurchkova, J., Dubovkina, I., & Konyk, A. (2015). RESEARCH OF INFLUENCE OF MECHANISMS OF DISCRETE-PULSE INPUT OF ENERGY ON A PH-VALUE OF WATER. Thermophysics and Thermal Power Engineering, 37(1), 5-11. https://doi.org/https://doi.org/10.31472/ihe.1.2015.01
Section
Heat and Mass Exchange Processes