THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL REGIME PARAMETERS AND PRE-TREATMENT ON KINETICS DEWATERING AND ENERGY CONSUMPTION IN THE DRYING PROCESS PHYTOESTROGENIC MIXTURES


  • Zh. О. Petrova Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine
  • K. S. Slobodianiuk Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine
  • N. V. Dmytrenko Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine
Keywords: phytoestrogens, moisture content, evaporation, drying, energy consumption.

Abstract

The article presents the results of a study of the effect of preliminary preparation of phytoestrogenic raw materials and stepwise changes in temperature during drying on energy consumption in the production of dry powders. As well as the results of studies to determine the cost of heat for evaporation of moisture from phytoestrogenic plant mixtures: soy-carrots and soy-spinach.

References

1. Bichkov Ya.M. Dmitryuk T.I. [Methods of obtaining dry powders from vegetable raw materials] // Naukovi pratsi [Scientific works], Issue 46, Vol.1. PP. 204-208 (Ukr)
2. Petrova Zh.O., Slobodianiuk K.S. [Intensification of the process of drying the vegetable mixture of soybean and batat] // Naukovi pratsi Odeskoi natsionalnoi akademii kharchovykh tekhnolohii [Scientific works Odessa National Academy of Food Technologies] [. 2018. Vol. 82 (Issue 1). PP.18-22. (Ukr)
3. Petrova Zh.O., Slobodianiuk K.S. [Energy effective drying modes of soy-vegetable compositions] // Ukrainian Journal of Food Science. 2017. Vol. 5, Issue 1. PP. 150–160. (Eng)
4. Dmytrenko N.V. Vplyv tekhnolohichnykh parametriv protsesu sushinnia na teplotu vyparovuvannia volohy z roslynnykh tkanyn [ The influence of technological parameters of the drying process on the heat of evaporation of moisture from plant tissues] // Naukovi pratsi Odeskoi natsionalnoi akademii kharchovykh tekhnolohii [Scientific works Odessa National Academy of Food Technologies]. 2015. Issue 47(Vol 2). PP. 52-55. (Ukr)
5. Potapov V.A. Strukturno-enerhetychnyi metod analizu izoterm sorbtsii-desorbtsii kharchovoi syrovyny [Structural-energy method of analysis of sorption-desorption isotherms of food raw materials]// Prohresyvni tekhnika ta tekhnolohii kharchovykh vyrobnytstv, restorannoho hospodarstva ta torhivli : Zbirnyk naukovykh prats [ Progressive Techniques and Technologies for Food, Restaurant and Trade: A Collection of Scientific Papers]. Kharkiv: KhDUKhT, 2005. Issue 1. PP.313-322. (Ukr)
6. Sniezhkin Yu.F., Mykhailyk V.A., Dmytrenko N.V. Dynamika zminy stanu vody v parenkhimnykh tkanynakh roslyn pry sushinni [Dynamics of change of water status in parenchymal tissues of plants during drying] // Promyshlennaya teplotekhnika [Industrial Heat Engineering]. 2011. Issue 33, Vol. 2. PP. 35-40. (Ukr)
7. Nykytenko N. Y., Snezhkyn Yu. F., Sorokovaia N. N. Dynamyka protsessov teplomassoperenosa, fazovykh prevrashchenyi y usadky pry obezvozhyvanyy kolloydnykh kapylliarno-porystykh materyalov [Dynamics of heat and mass transfer processes, phase transformations and shrinkage during dehydration of colloidal capillary-porous materials] // Promyshlennaya teplotekhnika [Industrial Heat Engineering]. 2003. Issue 25, Vol. 3. PP. 56-66. (Rus)
8. Sniezhkin Yu.F., Petrova Zh.O., Paziuk V.M. Enerhoefektyvni teplotekhnolohii vyrobnytstva funktsionalnykh kharchovykh poroshkiv [Energy efficient heat technologies for the production of functional food powders]. Vinnytsia: VNAU, 2016. (Ukr)
9. Petrova Zh.O. Stvorennia enerhoefektyvnykh teplotekhnolohii vyrobnytstva funktsionalnykh kharchovykh poroshkiv sushky : dys. ... dokt. tekhn. nauk [Creation of energy efficient heat technologies of production of functional food powders of drying: dis. ... doc. tech. of sciences] : 05.14.06. Kyiv, ITTF NANU, 2013. (Ukr)
10. Petrova Zh.O., Dmytrenko N.V., Slobodianiuk K.S. Vyznachennia teploty vyparovuvannia soievo-shpynatnoi sumishi [Determination of evaporation heat of soybean spinach mixture] / Mizhnarodna naukova internet-konferentsiia «Informatsiine suspilstvo: tekhnolohichni, ekonomichni ta tekhnichni aspekty stanovlennia» [International scientific internet conference "Information society: technological, economic and technical aspects of becoming"]. Issue 29, Ternopil 2018. РР. 101-103. (Ukr.)
11. Patent of Ukraine No 84075 MPK G01 N25/26, G01 N25/28. Kalorymetrychnyi prystrii dlia vyznachennia pytomoi teploty vyparovuvannia volohy i orhanichnykh ridyn z materialiv [Calorimetric device for determining the specific heat of evaporation of moisture and organic liquids from materials] / Sniezhkin Yu.F., Dekusha L.V., Dubovikova N.S., Hryshchenko T.H., Vorobiov L.I., Boriak L.A. Application № а200613266 15.12.06; issued 10.09.08; publ. 10.09.08; Biul. No17. 10 P. (Ukr)
12. Slobodianiuk K.S. Intensyfikatsiia protsesu sushinnia fitoestrohennoi syrovyny na osnovi soi: avtoref. dys. ... kand. tekhn. nauk [Intensification of the process of drying phytoestrogenic raw materials on the basis of soy: abstract. diss. ... Cand. tech. of sciences]: 05.14.06. Kyiv, ITTF NANU, 2020. 30 P. (Ukr)
13. Berezov T. T., Korovkyn B. F. Byolohycheskaia khymyia: Uchebnyk. 3-e yzd., pererabotannoe y dopolnenoe [Biological Chemistry: Textbook. - 3rd ed., Revised and supplemented]. M.: Medytsyna, 1998. 704 P. (Rus)
14. Petrova Zh.O., Slobodianiuk K.S. Intensyfikatsiia protsesu sushinnia soievo-shpynatnoi kompozytsii [Intensification of the drying process of soybean-spinach mixture] / Materialy Kh Mizhnarodnoi naukovo-prakt. konf. «Problemy teplofizyky ta teploenerhetyky» [Proceedings of the X International Scientific Practice. Conf. «Problems of Thermophysics and Heat Power Engineering»], Kyiv, ITTF NANU, 23-26 may 2017. (Ukr)

Abstract views: 61
PDF Downloads: 39
Published
2020-04-24
How to Cite
PetrovaZ. О., Slobodianiuk, K. S., & Dmytrenko, N. V. (2020). THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL REGIME PARAMETERS AND PRE-TREATMENT ON KINETICS DEWATERING AND ENERGY CONSUMPTION IN THE DRYING PROCESS PHYTOESTROGENIC MIXTURES. Thermophysics and Thermal Power Engineering, 42(2), 39-47. https://doi.org/https://doi.org/10.31472/ttpe.2.2020.4
Section
Heat and Mass Transfer Processes and Equipment, Theory and Practice of Drying